Why International Partnerships Matter

June 25, 2020

Dean Greg MosierBy Dean Greg Mosier

Read this blog in Polish

Perhaps one of the most valuable outcomes of international collaborations is the knowledge gained from the exchange of ideas and viewpoints among faculty and students with varying backgrounds, language and cultures. While the world continues to deal with fallout from the COVID-19 pandemic and political and economic forces clash, business and trade continues on a local, regional and global scale. The open flow of communication between our counterparts, made possible by global partnerships, not only encourages innovative thinking, but also develops a better sense of understanding among individuals. Ultimately, the shared experience of one human interacting with another, each with a different set of problem-solving skills, is the foundation for learning and the diversification of knowledge and the reason we continue to celebrate how the College of Business maintains international partnerships amid COVID-19.

With such a wide breadth of insight gained from global collaboration efforts, it is evident that maintaining engagement across the scope of the institutional mission is crucial to sustaining robust higher education partnerships. In doing so, the University of Nevada, Reno College of Business encourages students and faculty to participate in the instructional dimension of international business education. Research projects reliant on collaboration with professors and graduate students from other countries are a part of the core curriculum and serve as a proponent for innovation. In turn, the College also provides an opportunity for outreach to its other stakeholders to utilize the information, knowledge, and connections developed through the international business programs.

This research engages both students and faculty in another level of discovery that moves significantly beyond awareness. While our histories commonly celebrate lone scholars toiling away in isolation, these portrayals are typically inaccurate and gloss over the collaboration, support, and teamwork of the many scholars who have contributed to the advancement of our knowledge. The sharing of ideas between faculty and students through our international business partnerships is critical to our development as members of the global community. One significant example of this information-sharing paradigm is the collaboration between The College of Business and the Warsaw School of Economics in Poland to foster faculty and student exchanges. Another is that of our longest standing international partnerships with the School of Management at Lanzhou University in Lanzhou, China established in 2011. In both cases, faculty and scholars have worked in residence in Reno, Warsaw and Lanzhou, advancing our missions of instruction, research and outreach.

Another key objective of our international program is to offer comprehensive opportunities to learn about other cultures, people, and languages through the curriculum offered on campus. The foundation of almost all strong international business programs is ensuring a wide assortment of classes that cover individual business disciplines, as well as their roles and functions in a global context.

In taking this elementary stage of learning to another level, the next step involves developing opportunities for students to physically interact with the cultures, people, and languages of their studies through study abroad. Typically, every summer, nearly 100 University of Nevada, Reno students are set to explore the business world as part of our Nevada Global Business Programs.

Through experiential learning, students not only develop problem-solving skills, but also strengthen their ability to think critically and manage many inextricable problems. The personal growth and maturation that often result from study abroad opportunities are remarkable, and many regard their experiences as transitional moments in their educational careers. While the COVID-19 pandemic has temporarily suspended these programs, we look forward to when they may start again, as we acknowledge the value and enrichment that they provide to our curriculum.

From building strong relationships and collaborating with business professionals all around the world, to exploring and learning about the various cultures that make up our global community, the College of Business provides students with the in-depth knowledge and hands-on experience necessary to becoming actively engaged in the world of international business.

Through our internationalization efforts, we are able to give students a more well-rounded view of the what exists beyond our narrow range of knowledge. In the book A Wild Sheep Chase by well-known Japanese author Haruki Murakami, he best explains this phenomenon through an analogy:

“Mountains, according to the angle of view, the season, the time of day, the beholder's frame of mind, or any one thing, can effectively change their appearance.”

In the case of our institution, international programs provide students with an opportunity to view another side of the mountain, both literally and figuratively.

We recognize the need the for global partnerships and continue to actively welcome and encourage our Nevada, national, and university partners to work with us to stay connected, stay curious and stay safe.


Dlaczego Międzynarodowe Partnerstwa są tak ważne?

Autor: Dziekan Greg Mosier

Być może jednym z najcenniejszych rezultatów współpracy międzynarodowej jest wiedza zdobyta dzięki wymianie pomysłów i punktów widzenia między wykładowcami i studentami o różnym pochodzeniu, języku i kulturze. Podczas gdy świat nadal boryka się z załamaniem spowodowanym przez pandemię COVID-19 a siły polityczne i gospodarcze ścierają się ze sobą, biznes i handel prowadzone są w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Otwarty przepływ komunikacji z naszymi zagranicznymi odpowiednikami, możliwy dzięki globalnym partnerstwom, nie tylko zachęca do innowacyjnego myślenia, ale także rozwija lepsze poczucie zrozumienia pomiędzy jednostkami. Ostatecznie wspólne doświadczenie jednego człowieka wchodzącego w interakcję z drugim, każdy z innym zestawem umiejętności rozwiązywania problemów, jest podstawą do uczenia się i dywersyfikacji wiedzy oraz powodem do dumy i radości, że Szkoła Biznesu utrzymuje partnerstwa międzynarodowe w dobie pandemii COVID-19.

Przy tak szerokiej wiedzy uzyskanej dzięki globalnej współpracy, oczywiste jest, że utrzymanie zaangażowania w ramach misji instytucjonalnej ma kluczowe znaczenie dla podtrzymania rozwoju silnych partnerstw w obszarze edukacji wyższej . W ten sposób Szkoła Biznesu Uniwersytetu Nevady w Reno zachęca studentów i wykładowców do uczestnictwa w wymiarze instruktażowym międzynarodowej edukacji biznesowej. Projekty badawcze oparte na współpracy z profesorami i doktorantami z innych krajów są częścią podstawy programowej i służą jako propagator innowacji. Z kolei Szkoła Biznesu zapewnia także możliwość kontaktu z innymi interesariuszami w celu wykorzystania informacji, wiedzy i relacji wypracowanych w ramach międzynarodowych programów biznesowych.

Badania wprowadzają zarówno studentów, jak i wykładowców na inny poziom odkrywania, który znacznie wykracza poza dotychczasową wiedzę. Podczas gdy znane historie zwykle pokazują samotnych uczonych pracujących w odosobnieniu, tego typu przedstawienia są zwykle niedokładne i nie odzwierciedlają wsparcia i pracy zespołowej wielu uczonych, którzy przyczynili się do rozwoju naszej wiedzy. Dzielenie się pomysłami między wykładowcami a studentami za pośrednictwem międzynarodowych partnerstw biznesowych ma kluczowe znaczenie dla naszego rozwoju jako członków globalnej społeczności. Znaczącym przykładem tego paradygmatu wymiany informacji jest współpraca pomiędzy naszą Szkołą Biznesu a Szkołą Główną Handlową w Warszawie, wspierająca wymianę kadry naukowej i studentów. Innym przykładem jest nasze najdłużej trwające międzynarodowe partnerstwo ze Szkołą Zarządzania na Uniwersytecie Lanzhou w Lanzhou w Chinach, zawarte w 2011 roku. W obu przypadkach wykładowcy i uczeni odbywali staże w Reno, Warszawie i Lanzhou, rozwijając nasze misje instruktażowe, badawcze i informacyjne.

Kolejnym kluczowym celem naszego międzynarodowego programu jest oferowanie kompleksowych możliwości poznania innych kultur, ludzi i języków poprzez program nauczania oferowany na naszym kampusie. Podstawą prawie wszystkich silnych międzynarodowych programów biznesowych jest zapewnienie szerokiego asortymentu zajęć obejmujących poszczególne dyscypliny biznesowe, a także ich role i funkcje w kontekście globalnym.

Przenosząc ten elementarny etap uczenia się na inny poziom, następny krok polega na stworzeniu studentom możliwości fizycznej interakcji z kulturami, ludźmi i językami nauczania poprzez studiowanie za granicą.

Zazwyczaj, każdego lata, prawie 100 studentów Uniwersytetu Nevady w Reno planuje eksplorację świata biznesu poprzez udział w naszych programach Nevada Global Business.

Poprzez uczenie się przez doświadczenie studenci nie tylko rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów, ale także wzmacniają umiejętność krytycznego myślenia i radzenia sobie z wieloma trudnymi do rozwiązania problemami. Osobisty rozwój i dojrzewanie, które często wynikają z możliwości studiowania za granicą, są niezwykłe i wielu uważa swoje doświadczenia za momenty przejściowe w ich karierze edukacyjnej. Chociaż pandemia COVID-19 tymczasowo zawiesiła te programy, z niecierpliwością czekamy, kiedy będą one mogły na nowo wystartować, ponieważ doceniamy wartość i atrakcyjność, jakie zapewniają one naszemu programowi nauczania.

Od budowania silnych relacji i współpracy z profesjonalistami biznesowymi na całym świecie, po eksplorowanie i uczenie się o różnych kulturach tworzących naszą globalną społeczność, Szkoła Biznesu zapewnia studentom dogłębną wiedzę i praktyczne doświadczenie niezbędne do aktywnego uczestnictwa w świecie międzynarodowego biznesu.

Dzięki naszym wysiłkom na rzecz internacjonalizacji jesteśmy w stanie dać studentom pełniejszy obraz tego, co istnieje poza naszym zawężonym zakresem wiedzy. W książce „A Wild Sheep Chase” (Pogoń za Dzikimi Owocami) znanego japońskiego pisarza Haruki Murakami, autor najlepiej tłumaczy to zjawisko poprzez następującą analogię:

„Góry, w związku z kątem widzenia, porą roku, porą dnia, samopoczuciem obserwatora lub czymkolwiek innym, mogą skutecznie zmienić swój wygląd”.

W przypadku naszej instytucji programy międzynarodowe zapewniają studentom możliwość zobaczenia innej strony góry, zarówno dosłownie, jak i w przenośni.

Uznajemy potrzebę globalnych partnerstw i nadal aktywnie witamy i zachęcamy naszych partnerów z Nevady, ze Stanów Zjednoczonych i partnerów uniwersyteckich na całym świecie do współpracy z nami, abyśmy pozostali w kontakcie i zachowali – w bezpieczny sposób - badawczą ciekawość.