International Education in the U.S.: Recent Trends and Challenges

May 29, 2020

Mehmet TosunBy Mehmet S. Tosun, Director of International Business Programs

Read this blog in Polish

The COVID-19 pandemic has produced unprecedented challenges for higher education with substantial academic and financial impacts. The negative impact of COVID-19 was particularly strong for international educational exchange between academic institutions. While there is a lot of uncertainty about the future of international education, we should keep in mind the importance of international students, scholars and the study abroad programs for the U.S. and also for Nevada.

According to the 2019 Open Doors Report by the Institute of International Education (IIE), there were 1,095,299 international students in the U.S. during the 2018-19 academic year that make up 5.5% of the total U.S. enrollment. This was the highest number of international students and the highest share of total enrollment in the U.S. since 1948. In addition, there were 136,563 international scholars in the U.S. during the 2018-19 academic year.

While undergraduate students made up the largest group of international students with 39.4%, graduate students were close second at 34.5% and the rest of the international students were those on temporary employment through the optional practical training program (20.4%) and non-degree students (5.7%). The top 3 fields of study for international students were engineering, business and management, and math and computer science.

The National Association for Foreign Student Advisors (NAFSA)  International Student Economic Value Tool shows that the estimated economic contributions of international students amounted to about $41 billion and 458,290 jobs in 2018-19. Nevada had 2,520 international students (ranked #44 among 50 states) and had lower number of international students than all of our neighboring states. Nevada also had a lower number of international students than 9 of the 13 Western states. It had more students than Alaska, Montana and Wyoming, all of which have significantly smaller populations. While Nevada, is lagging behind most other states in terms of the number of international students, those students brought in about $80.8 million to our state, which is a nontrivial economic contribution.

We should also consider the importance of study abroad for U.S. students. A significant number of U.S. students visit other countries for international education. Data from IIE show that 341,751 U.S. students have studied abroad in the 2017-18 academic year. This is much less than the number of international students in the U.S. but there has been strong growth in recent years. The number of U.S. students studying abroad increased by about 9% from 2014-15 to 2017-18. Europe has been the most popular destination, hosting about 55% of the U.S. study abroad students. In Europe, the United Kingdom, Italy and Spain received about 32% of all U.S. study abroad students. Hence, we don’t see much diversification in the study abroad destinations. Out of the 25 leading U.S. academic institutions in terms of the study abroad students, only 5 are in the Western states. Most of the leading institutions are concentrated in the East Coast and the Midwest region. Regarding the duration of study, the majority of the study abroad takes place during the academic year whereas the summer programs make up 38.5% of all study abroad. Business and management has been the most popular field of study especially in recent years. Statistics on the student profile for the 2017-18 academic year show that 67% of the study abroad students were women, 70% were white and 87.7% were undergraduate students. There is also an interesting trend regarding the non-credit experiential learning abroad. There were 38,401 U.S. students who engaged in non-credit activities abroad such as internships and volunteering. There has been tremendous growth in these non-credit students in recent years. The number of U.S. students who were involved in such activities increased by about 71% from 2014-15 to 2017-18. Latin America and the Caribbean region has consistently been the leading destination for U.S. students engaged in experiential learning.

In conclusion, international education is a critical component of U.S. higher education. Data from IIE and NAFSA show substantial academic and economic contributions from international students, scholars and study abroad. Business education is very popular among students and has become a key part of the international education. There is of course a lot of work to do in coming months, especially as people start to recover from the COVID-19 pandemic. We need to work really hard on first getting the international education back to where it was before the pandemic started. This would also be a good time to address some of the current weaknesses in our international education. We need to diversify the study abroad destinations, involve more U.S. students (and especially more minority students) in study abroad programs, and put a better system in place for helping international students during time of crisis. Rising popularity of experiential learning abroad is encouraging but we need to find ways to expand and enrich that experience. We can also do a lot more in terms of international research collaboration with partner universities. Nevada lags behind most other states in international education. This is a good time for Nevada’s academic institutions to reexamine and restructure their international education systems.

Internationalization requires building bridges with different countries and cultures. COVID-19 pandemic is undoubtedly damaging our internationalization efforts. We have a lot of work to do mending the bridges we built before and keep building new ones in coming months and years.


Międzynarodowa Edukacja w Stanach Zjednoczonych: Nowe Trendy i Wyzwania

Mehmet Tosun, Dyrektor ds. Międzynarodowych Programów Biznesowych

Pandemia COVID-19 przyniosła bezprecedensowe wyzwania dla szkolnictwa wyższego o znaczących skutkach akademickich i finansowych. Negatywny wpływ COVID-19 był szczególnie silny w przypadku międzynarodowej wymiany edukacyjnej między instytucjami akademickimi. Chociaż istnieje duża niepewność co do przyszłości edukacji międzynarodowej, powinniśmy pamiętać o znaczeniu zagranicznych studentów, naukowców i programów studiów międzynarodowych dla Stanów Zjednoczonych, w tym także dla Nevady.

Zgodnie z raportem 2019 Open Doors Report przygotowanym przez Institute of International Education (IIE), w roku akademickim 2018-19 w Stanach Zjednoczonych było 1,095,299 studentów zagranicznych, co stanowi 5,5% całkowitej liczby zapisanych na studia w USA. Była to najwyższa liczba studentów zagranicznych i najwyższy udział w całkowitej liczbie zapisów w Stanach Zjednoczonych od 1948 r. Ponadto, w USA w roku akademickim 2018-19 przebywało 136,563 zagranicznych naukowców.

Podczas gdy uczestnicy studiów licencjackich stanowili największą grupę studentów zagranicznych (39,4%), studenci studiów magisterskich zajmowali drugie miejsce na poziomie 34,5%, a pozostali studenci zagraniczni to osoby zatrudnione tymczasowo w ramach fakultatywnego programu szkoleń praktycznych (20,4%) oraz studenci kursów poza dyplomowych (5,7%). 3 najlepsze kierunki studiów dla studentów zagranicznych to inżynieria, biznes i zarządzanie oraz matematyka i informatyka.

Raport Narodowego Stowarzyszenia Doradców dla Studentów Zagranicznych National Association for Foreign Student Advisors (NAFSA)International Student Economic Value Toolpokazuje, że szacowany wkład ekonomiczny studentów zagranicznych wyniósł około 41 mld USD i 458 290 miejsc pracy w latach 2018–19. Nevada miała 2520 studentów zagranicznych (nr 44 wśród 50 stanów) i miała mniejszą liczbę studentów zagranicznych niż wszystkie nasze sąsiednie stany. Nevada miała również mniejszą liczbę studentów zagranicznych niż 9 z 13 stanów zachodnich. Mieliśmy więcej studentów niż Alaska, Montana i Wyoming, a te mają znacznie mniejsze populacje. Podczas gdy Nevada pozostaje w tyle za większością innych stanów pod względem liczby studentów zagranicznych, studenci ci przynieśli do naszego stanu około 80,8 miliona dolarów, co jest nietrywialnym wkładem gospodarczym.

Powinniśmy również wziąć pod uwagę znaczenie studiowania za granicą dla studentów ze Stanów Zjednoczonych. Znaczna liczba studentów z USA odwiedza inne kraje w celu edukacji międzynarodowej. Dane z IIE pokazują, że 341 751 studentów amerykańskich studiowało za granicą w roku akademickim 2017-18. Jest to znacznie mniej niż liczba studentów zagranicznych w USA, ale w ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost. Liczba studentów amerykańskich studiujących za granicą wzrosła o około 9% od 2014-15 do 2017-18. Europa jest najpopularniejszym celem podróży, przyjmując około 55% amerykańskich studentów studiujących za granicą. W Europie Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania przyjęły około 32% wszystkich amerykańskich studentów studiujących za granicą. Z tego też powodu nie widać dużej dywersyfikacji w kierunkach zagranicznych studiów. Spośród 25 wiodących amerykańskich instytucji akademickich pod względem studiowania za granicą, tylko 5 znajduje się w stanach zachodnich. Większość wiodących instytucji koncentruje się na Wschodnim Wybrzeżu i regionie Środkowego Zachodu. Jeśli chodzi o czas trwania studiów, większość studiów za granicą odbywa się w trakcie roku akademickiego, podczas gdy programy wakacyjne stanowią 38,5% wszystkich studiów za granicą. Biznes i zarządzanie były najpopularniejszym kierunkiem studiów, szczególnie w ostatnich latach. Statystyki dotyczące profilu studentów w roku akademickim 2017–18 pokazują, że 67% studentów studiujących za granicą to kobiety, 70% to osoby białe, a 87,7% to studenci studiów licencjackich.

Istnieje również ciekawy trend dotyczący uczenia się za granicą poza klasycznymi programami studiowania. 38 401 amerykańskich studentów angażuje się w zagraniczne staże i wolontariat. W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby tego rodzaju studentów o około 71% (od 2014-15 do 2017-18). Region Ameryki Łacińskiej i Karaibów jest od zawsze wiodącym kierunkiem geograficznym dla studentów amerykańskich pragnących w ten sposób zdobywać doświadczenie.

Podsumowując, edukacja międzynarodowa jest kluczowym elementem amerykańskiego szkolnictwa wyższego. Dane z IIE i NAFSA pokazują znaczny wkład akademicki i ekonomiczny zagranicznych studentów, naukowców i studiów za granicą. Edukacja biznesowa jest bardzo popularna wśród studentów i stała się kluczową częścią edukacji międzynarodowej. W nadchodzących miesiącach będzie oczywiście dużo pracy z tym związanej, zwłaszcza gdy ludzie zaczynają dochodzić do siebie po pandemii COVID-19. Wyzwaniem będzie przywrócenie międzynarodowej edukacji do miejsca, w którym znajdowała się przed rozpoczęciem pandemii. Byłby to również dobry moment, aby zająć się niektórymi z obecnych słabości naszej edukacji międzynarodowej. Musimy zdywersyfikować miejsca studiowania za granicą, zaangażować więcej studentów ze Stanów Zjednoczonych (a zwłaszcza więcej studentów z mniejszości) w studia za granicą oraz wprowadzić lepszy system pomocy studentom zagranicznym w czasie kryzysu. Rosnąca popularność nauki opartej na doświadczeniu jest zachęcająca, ale musimy znaleźć sposoby na poszerzenie i wzbogacenie tego doświadczenia. Możemy także zrobić znacznie więcej w zakresie międzynarodowej współpracy badawczej z uczelniami partnerskimi. Nevada pozostaje w tyle za większością innych stanów w edukacji międzynarodowej. To dobry czas dla instytucji akademickich Nevady na ponowne sprawdzenie i restrukturyzację ich systemów edukacji międzynarodowej.

Internacjonalizacja wymaga budowania mostów pomiędzy różnymi krajami i kulturami. Pandemia COVID-19 niewątpliwie szkodzi naszym wysiłkom na rzecz umiędzynarodowienia. Wiele pracy przed nami dla wzmocnienia edukacyjnych mostów, które już zbudowaliśmy oraz stawiania nowych w nadchodzących miesiącach i latach.